Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Nordic Foodie BIO s. r. o., so sídlom Slivkový sad 3 Bratislava, 841 06, IČO: 53045793, IČ DPH: SK2121272439, zapísaného v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 145941//B, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.petraandfriends.eu (ďalej len „petraandfriends.eu“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) na petraandfriends.eu
 3. ,,Kupujúci“ je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  • ,,spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. ,,Podnikateľom“ sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  • Ak podnikateľ t.j. ,,kupujúci“ uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo Všeobecné obchodné podmienky.
 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecné obchodné podmienky nedotknuté.
 7. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na petraandfriends.eu.
 8. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na petraandfriends.eu a celkovú cena objednávky odsúhlasí zákazník potvrdením a odoslaním objednávky.
 9. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na petraandfriends.eu. Konečná cena objednávky je vyobrazená pred záverečným odoslaním objednávky . Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s konečnou cenou objednávky.
 10. Cena tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH, konečná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalového materiálu, v ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.
 11. Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 12. Kontaktné údaje Predávajúceho:
  • www.petraandfriends.eu
  • Nordic Foodie BIO s. r. o.,
  • tel. +421 911 464 156 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora),
  • email: info@petraandfriends.eu
 13. Orgán dozoru:
  • Inšpektorát SOI  pre Bratislavský kraj – Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava .
 14. Podnety a námietky je možné odosielať elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu info@petraandfriends.eu
 15. Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na petraandfriends.eu .

VLASTNOSTI OBJEDNÁVKY

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@petraandfriends.eu
 5. Za dôležité  informácie k elektronickej objednávky sa považujú:
  • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  • Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;
  • Množstvo objednávaného tovaru;
  • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  • Ak nebude objednávka obsahovať informácie podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 6. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 PLATBY

 1. Platiť za tovar môže kupujúci prostredníctvom online platby cez platobnú bránu, alebo dobierkou u kuriéra. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru.
 2. Platba je možná v Slovenskej republike v EUR a v Českej republike v CZK.
 3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo elektronicky mailom. 

DODACIE PODMIENKY

 1.  Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho, ktorý nie je skladom je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.
 2.  O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, alebo mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku .
 3.  Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 DORUČENIE TOVARU

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dopravou tovaru.
 2.  Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou.
 3. Miesto odberu je určené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 5.  Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).
 6. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.

 ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 1.  Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak už kupujúci prevzal tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Tovar na vrátenie musí byť:a) nepoškodenýb) kompletný vrátane príslušenstva, dokumentácie, obaluc) vrátane daňového dokladu (faktúry).
 3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1.toho ods.  obchodných podmienok, je povinný:a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,b) zaslať vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy (dostupný tu) a tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru; predávajúci neručí za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru počas prepravyc) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru poštovné, poistenie.
 4. Po splnení podmienok podľa bodov 1. až 3. tohto ods. všeobecných obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:a) prevziať tovar naspäť,b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
 5.  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1. až 3. tohto ods.  všeobecných obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Nevyzdvihnutie zásielky z objednaným tovarom sa nepovažuje za odstúpenie od objednávky.
 6.  V prípade ak kupujúci  uviedol vo svojej objednávke identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ, alebo IČ DPH) nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takomto prípade je len na predávajúcom, či zákazníkovi umožní vrátenie tovaru. Ak kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára neuviedol firemné údaje, no podľa charakteru jeho objednávky je jasné, že bude tovar využívať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, taktiež nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi príslušnými predpismi, a to najmä nie však výlučne Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníka a príslušnými právnymi predpismi.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode  je uvedená na tovare alebo na jeho obale. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
 3. POSTUP REKLAMÁCIE:
   Čo najskôr nás informovať emailom, alebo telefonicky o chybe výrobku. 

Poslať produkt (tovar) späť na adresu firmy predávajúceho spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou. Reklamačný formulár je dostupný tu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pri nákupe tovaru na petraandfriends.eu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na petraandfriends.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na petraandfriends.eu môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo petraandfriends.eu
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na petraandfriends.eu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na petraandfriends.eu
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.


Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.4.2023

Sídlo spoločnosti:

Nordic Foodie BIO s. r. o.
Slivkový sad 3
841 06 Bratislava
Slovakia
IČO: 53045793
IČ DPH: SK2121272439

Dozor:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava- mesto, Polianky č.8, 841 01 Bratislava

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava